A/B Kurland

Til- og fraflytning

Køb og tilflytning

Når du flytter ind i A/B Kurland, skal du huske følgende ting:

 1. Du skal kontakte viceværten for at få sat navn på dørtelefon og postkasse samt få udleveret din vaskebrik. Dørskilte i messing bestilles ved bestyrelsen.

 2. Du skal tilmelde dig el og gas hos valgfri udbyder.

 3. Du har i forbindelse med køb af din lejlighed betalt boligafgift frem til den førstkommende 1. i den måned, der indtræder efter overtagelsesdatoen af din lejlighed. Din første opkrævning vil du modtage med posten ca. 1 uge før forfald. Boligafgiften forfalder hver den 1. i måneden.

 4. Det anbefales, at du tilmelder din månedlige opkrævning af boligafgift til Betalingsservice for at sikre rettidig betaling.

 5. Hvis du ønsker en rundvisning eller generel orientering om A/B Kurland er du velkommen til at kontakte andelsboligforeningens bestyrelse.

 6. Hvis du har spørgsmål til foreningen af juridisk og regnskabsmæssig karakter, værdien af din lejlighed, din betaling af boligafgift mv., er du altid velkommen til at kontakte foreningens administrator.

 7. Det har pligt til at gøre dig bekendt med foreningens vedtægter og husorden, og det anbefales, at du læser foreningens husorden, således at du ved, hvad der forventes af dig og andre beboere. Dette med ønsket om, at alle kan have en god oplevelse af at bo i vores forening. Du kan finde foreningens vedtægter og husorden her.
Salg og fraflytning

Salgs- og overdragelsesprocessen af en andelsbolig tager ca. 2-3 måneder fra start til slut. Processen for salg af en andelsbolig i A/B Kurland ser ud som følgende:

Ønsker du som andelshaver at sælge din lejlighed, skal følgende ske:


 1. Kontakt autoriseret VVS’er og elektriker, som kan udforme en el-og VVS-rapport, der belyser lejlighedens el- og VVS-stand samt eventuelle fejl og mangler.
  Se evt. siden Renovering og ombygning for kontaktinformationer til fagpersonel, som har erfaring med at komme på ejendommen.

 2. Kontakt ejendommens vurderingsmand for at lave en aftale om besigtigelse af din lejlighed. Ejendommens vurderingsmand er Thomas Djernes fra TPD Arkitekter. Han kan kontaktes på thomas@tpdark.dk eller 44 92 63 62. Thomas skal have el- og VVS-rapporten tilsendt i forbindelse med vurderingen af lejligheden.

 3. Vurderingsmandens rapport sendes til foreningens administrator med en meddelelse om, hvornår du ønsker at fraflytte. Administrator sørger for, at din lejlighed bliver udbudt på foreningens venteliste, med mindre du ønsker at sælge lejligheden til anden hånd jf. foreningens vedtægter. Det forventes, at du sørger for nødvendig fremvisning indenfor købstilbuddets svarfrist.

 4. Findes der en køber på ventelisterne, vil du modtage overdragelsesaftale umiddelbart herefter. Findes der ikke en køber på ventelisterne, vil du modtage besked fra administratoren om, at du selv skal finde din køber.

 5. Når køber er fundet, skal der udarbejdes en overdragelsesaftale. Overdragelsesaftalen udarbejdes af administrator. Hvis køberen ikke findes på en af foreningens ventelister, skal administrator bruge følgende informationer om køber: navn, adresse, e-mailadresse, tlf.nr., reg.nr. og kontonummer samt evt. cpr.nr. i det tilfælde, at sælger/køber har eller skal optage tinglyst ejerpantebrev. Yderligere skal overdragelsesdatoen skal ligeledes meddeles.

 6. Denne fastsættes køber og sælger imellem og skal meddeles sammen med de øvrige oplysninger ovenfor. Datoen skal ligge minimum 1 måned fremme, og overdragelse kan ske den 1. og den 15. i en måned.

 7. Når ovenstående oplysninger er modtaget sørger administrator for bestyrelsens formelle godkendelse af køber.

 8. Overdragelsesaftalen er dernæst klar til underskift, som sker digitalt med MitID eller ved fysisk fremmøde hos:

  Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S
  Store Kongensgade 24B, 1264 København K.

 9. Købesummen opkræves og afregnes herefter til dig i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

 10. Lejligheden overdrages på overtagelsesdatoen kl. 12.00 i ryddet og rengjort stand. Alle nøgler skal overdrages til køber og vaskebrikken skal afleveres til viceværten, så den kan omkodes til køberen.

 11. Sælger sørger for måleraflæsning samt indberetning af alle forbrugsmålere. I forhold til lejlighedens varmemålere kontaktes Clorius på tlf.nr. 77 32 33 44. Oplys anlægsnr. 701728.

 12. Sælger skal ligeledes rydde lofts- og/eller kælderrum tilhørende lejligheden.

 13. Såfremt du har lejet et kælder- eller loftrum i foreningen, skal dette opsiges hos administrator og fraflyttes senest på datoen for udtrædelse af andelsboligforeningen.

Læs også